Course Finder

Home / Course Finder

Exploring Sprachinstitut Berlin

When it comes to choosing between different language schools, decision making can be very difficult. Today’s market is packed with various offers. To help you with this tough job, we’ll

Tips for starters in medicine!

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very

Terms and Conditions

Terms and conditions for Berlin

6 months of hard work! Where are we now?

SummaryConvenience for students is what we care about. That is why we have brought all the language schools in one platform: course.am in order to give all of them the

Articles in German: still a pain in the a***?

There is a good saying: one never learns German. It’s like an apartment renovation: you never finish it, you adjourn it! With all of the good intentions, one area of

Արդի մասնագիտություններ և հմտություններ 2019թ-ի համար

Մեծ թվով ուսումնասիրություններ ուղղված են բացահայտելու, թե որ մասնագիտությունների ու հմտությունների պահանջարկն է աճում՝ պայամանավորված թվային դարաշրջանի պահանջներով։ Ուսումնասիրությունների հիմնական առարկան հանդիսացել է խոշոր կազմակերպությունների կողմից վերջին հինգ տարիների ընթացքում

About us

If you learn languagestutor.berlin is a language portal which brings all schools in one place. Explore more than 1500 courses from over 200 language schools. Filter, compare their offers and choose

A cup of tea or a coke? British English vs American English

Do you like biscuits or cookies? Do you wear trousers or pants? The English language exists in the form of its varieties. When people in other languages learn different synonyms

Add Your School To School Finder. Edit The Existing Page (Guide)

Dear all, School Finder has some great news! Now you can add your school to our platform and edit the information which already exists. Below are the necessary steps! Search