Students

Home / Students

Tips for starters in medicine!

The first few weeks at medical school are bewildering. You can find yourself thinking that you are in the wrong place or that you don’t belong here, but the very

Կամավորական և Au-Pair ծրագրերը Գերմանիայում

Գերմանիայում կրթություն ստանալը շատ կարևոր է, պակաս կարևոր չէ նաև այնտեղ աշխատելը։ Գերմանիայում աշխատանք գտնելու և ժամանակավոր կացություն հաստատելու համար մի քանի տարբերակ կա։ Այս տարբերակները հատկապես օգտակար են, երբ

Terms and Conditions

Terms and conditions for Berlin

Articles in German: still a pain in the a***?

There is a good saying: one never learns German. It’s like an apartment renovation: you never finish it, you adjourn it! With all of the good intentions, one area of

Արդի մասնագիտություններ և հմտություններ 2019թ-ի համար

Մեծ թվով ուսումնասիրություններ ուղղված են բացահայտելու, թե որ մասնագիտությունների ու հմտությունների պահանջարկն է աճում՝ պայամանավորված թվային դարաշրջանի պահանջներով։ Ուսումնասիրությունների հիմնական առարկան հանդիսացել է խոշոր կազմակերպությունների կողմից վերջին հինգ տարիների ընթացքում

About us

If you learn languagestutor.berlin is a language portal which brings all schools in one place. Explore more than 1500 courses from over 200 language schools. Filter, compare their offers and choose