Notes on Tutor Platform

For Students


Learn Chinese, chat with mates. New collection 5.2/5.3
| 1 October
Dear learning enthusiasts, we were so busy with developing Tutor app, that didn't have time to announce you all
Read More
Running a startup event? Pretty popular these days
| 12 August

How is startup event different from any other? There are investors wondering in for great minds! Your goal as

Read More

For Marketers


Ինչպե՞ս ներկայացնել դասընթացները
| 18 September
Երբ արդեն ունես քո դպրոցի էջը, պետք է հասկանալ, թե ինչպես ստեղծել դասընթացների էջեր, որպեսզի ավելի շատ ուսանողներ գրանցվեն
Read More
Դասատո՞ւ ես։ Ավելի շատ ուսանողներ ունեցիր
| 18 September
Ինչպես գիտես, եթե դասավանդում ես որևէ առարկա ու ուզում ես շատ ուսանողներ ունենալ, պետք է համացանցում ակտիվ տարածես քո
Read More

For School Managers


Manage Conferences Trainings Gatherings
| 5 August

Facebook, google forms, google sheets and emails. How would one alternatively organise events? The usual flow of conference or

Read More
Tutor LMS delivers so much analytics…
| 8 January
“What gets measured gets improved.” Peter Drucker would say. I know, having studied humanities many of you consider yourselves
Read More